KDA

A A A
Administracja Kadrowo - płacowa

Administracja kadrowo – płacowa stanowi uzupełnienie katalogu usług finansowo – księgowych zapewniając kompleksowe prowadzenie dokumentacji z obszaru kadrowego i płacowego naszych Kontrahentów. Usługa kadrowo – płacowa oparta jest na pełnym lub częściowym outsourcing’u kadr i płac, polegającym na powierzeniu naszej Kancelarii świadczenia usług w tym zakresie.

Najistotniejszymi korzyściami dla Kontrahenta związanymi z wyborem tej usługi jest zwiększenie efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez wyłączenie działu kadr i płac z bieżącej obsługi tego obszaru działalności firmy i przeniesienie odpowiedzialności na Kancelarię za zasoby ludzkie Państwa firmy. 

Obowiązkiem, który pozostaje po Państwa stronie jest jedynie terminowe dostarczanie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji związanych z pracownikami. Niewątpliwą zaletą  wynikającą z outsourcing’u kadr i płac jest zapewnienie pełnej poufności i bezpieczeństwa danych osobowych pracowników Kontrahenta oraz terminowość naliczania wynagrodzeń, podatku od osób fizycznych i składek ZUS.

Standardowy zakres świadczonych przez kancelarię usług to:

  • ocena dostarczonych akt osobowych przez specjalistę z zakresu prawa pracy,
  • przygotowanie z ustaloną przez strony częstotliwością, raportu o stanie akt osobowych poszczególnych zatrudnionych pracowników Kontrahenta,
  • prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych i urlopów z innych tytułów,
  • przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych z obsługa kadrową pracowników m.in. umów o pracę, aneksów do nich, zaświadczeń, świadectw pracy,
  • sporządzanie indywidualnych i zbiorczych list płac,
  • sporządzanie i wysyłka deklaracji ZUS,
  • przesyłanie informacji o istotnych zmianach w zakresie prawa pracy, naliczania wynagrodzeń i ZUS,
  • przygotowywanie przelewów wynagrodzeń na osobiste konta bankowe pracowników,
  • sporządzanie i wysyłka sprawozdań statystycznych do GUS,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów naszych usług, także w przypadku obsługi kadrowo – płacowej standardem jest bieżące doradztwo i wsparcie ze strony naszych ekspertów. Kancelaria przy realizacji tej usługi korzysta z wiedzy i umiejętności specjalistów z zakresu medycyny pracy, prawa pracy itp.

Uzupełnieniem dla standardowej usługi prowadzenia administracji kadr i płac jest także dodatkowo możliwość przeprowadzenia audytu kadrowo – płacowego, który na podstawie niezależnie dokonanej weryfikacji dokumentacji oraz obowiązujących w Państwa firmie procesów, dostarczy pełnej i obiektywnej oceny realizowanych zadań w obszarze kadr i płac w formie raportu.

Szczegółowy zakres usług administracji kadrowo – płacowej została podzielony na dwa moduły: Moduł Administracji Kadrowej oraz Moduł Administracji Płacowej.